Hur man läser noter

Denna genomgång kommer att ge dig grunderna du behöver för att sedan kunna spela piano efter noter. För att klargöra ämnet helt för någon som undrar över vad som menas med att ”läsa noter” betyder detta att man använder en viss notation för att spela ett specifikt stycke som finns nedskrivet med notskrift. Många tror att det är väldigt svårt att lära sig denna notation - det är det inte! Uppsättningen tecken är relativt få och du kan lära dig de viktigaste grunderna på en timme.

Vad som däremot kräver desto mer tid och övning är att lära dig spela efter noter och inte bara läsa av vad notskriften betyder. För när du spelar efter noter måste du mestadels hålla blicken på notbladet medan du utan alltför mycket ögonkontakt med tangenterna spelar på pianot. För att få en mjukstart kan du spela enkla låtar med noter.

Läsa noter del 1 - notskriften och dess tecken

En notskrift förmedlar vilka toner du ska spela och när (med vilket tempo) och dessutom hur (svagt, starkt etc.). Det grundläggande är att veta vilka toner som ska spelas och i vilket tempo. Essensen av vad en notskrift berättar för oss är alltså position och tempo för en uppsättning toner. Hur detta ska utläsas mer exakt ska vi nu gå igenom. Låt oss titta på en enkel notbild:

notbild 1

Av denna notbild kan vi till och börja med konstatera att det rör sig om olika tecken skrivna över fem horisontella linjer som ska läsas från vänster till höger och som rymmer information om toner och tempo.

g-klav

Detta är beteckningen för en g-klav, detta tecken visas alltid i början när det handlar om notskrifter för piano. Denna anger vilket notsystem det handlar om. (Det brukar också finnas en undre rad med en annan klav - detta tas upp i Läsa noter del 2.)

korsförtecken

Detta är ett korsförtecken som visar vilken tonart som gäller – i detta fall tonarten G. (Se symboler för alla tonarter.)

takt

Detta är beteckningen för vilken taktart stycket ska spelas i. Två fyror som i detta exempel betyder att stycket ska spelas i fyra fjärdedels takt som är en mycket vanlig takt. (Läs vidare om taktarter.) De vertikala strecken som på ett par ställen genomkorsar de horisontella linjerna delar in notraden i olika takter.

Efter notsystem, tonart och taktart har fastslagits är det dags för själva melodin. Vi ska först titta på symbolerna som bestämmer melodins tempo, eller mer korrekt tidsvärde.

fjärdedelsnot

Detta är en fjärdedelsnot. Som namnet antyder ryms det fyra fjärdedelsnoter i en hel 4/4 takt. En takt markeras som sagt genom vertikala streck – det som finns mellan två sådan streck ingår i en takt.

halvnot

Detta är en halvnot. Och av "halv" kan vi dra slutsatsen att det får plats två stycken halvnoter i en 4/4 takt. Dessa spelas alltså med längre tidsvärde än fjärdedelsnoten.

helnot

Detta är en helnot. Du kan säkert dra slutsatsen att det får plats en helnot i en 4/4 takt. För att sammanfatta vad vi lärt oss av fjärdedelsnot, halvnot och helnot är detta tecken som indikerar i vilket tempo noterna ska spelas, eller vilket tidsvärde de har. Fjärdedelsnoter har hälften så långt tidsvärde som en halvnot och en halvnot har hälften så långt tidsvärde som en helnot.

paustecken

Detta är ett tecken för paus, närmare bestämt en fjärdedelspaus. Ett sådant tecken indikerar helt enkelt en paus, tystnad, i spelandet som i detta fallet varar en fjärdedels takt.

Det finns fler nottecken (se Hur man läser noter appendix), men vi väntar lite med dessa och går i stället över till tonernas positioner. För har vi inte glömt något i notbilden? De fem horisontala linjerna väntar ännu på att förklaras.

Hur man läser noter, fortsättning