Pianoackord för fyra fingrar

Pianoackord för fyra fingrar är lite svårare att spela än ackorden för tre fingrar. Men genom övning kommer du småningom inte uppleva någon större skillnad gentemot de andra ackorden. Om du undrar varför siffran sju ofta återkommer i beteckningarna för dessa ackord beror det på att intervallen från den första tonen i ackordet till den fjärde tonen består av sju tonsteg. Ackordet Cmaj7 kan kallas för stor septima och Cm7 för mollseptima. I sextackordet och 9-ackordet har den sjätte respektive nionde tonen i skalan lagts till. Lär dig mer om intervaller och tonsteg.

Översikt över ackord till piano

Du hittar mer ackord på Pianoackord.se

När det gäller ciss, diss, fiss, giss och ass kan dessa ackord också skrivas med ett korsförtecken eller ett b-förtecken efter bokstaven för ackordet, till exempel C♯ eller D♭ i stället för ciss. Dessa förtecken kommer för enkelhetens skull användas framöver. Vidare används ibland H (för tonen efter A) i stället för B i Sverige och några till länder, men det blir allt vanligare med den internationella beteckning B, vilket också används på denna sida.